Rodzaje działalności gospodarczej

Prawo polskie dopuszcza różne rodzaje działalności gospodarczej, w zależności od liczby wspólników, rocznego obrotu, czy formy opodatkowania.
Pierwszą i zarazem najbardziej popularną, jest indywidualna działalność gospodarcza. Według przepisów jest postrzegana jako działalność handlowa, budowalna, wytwórcza, usługowa, czasem polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości prawnych i niematerialnych, ale także na rozpoznawaniu i eksploatacji kopalin.
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która posiada zdolność prawną. Firma może działać pod imieniem i nazwiskiem właściciela lub pod nazwą marketingową. Majątek przedsiębiorstwa jest równoznaczny z majątkiem właściciela. W przypadku zadłużenia, to on odpowiada za firmę, prywatnymi środkami.
Drugą opcją jest spółdzielnia, która zrzesza nieograniczoną liczbę ludzi, przy czym do jej utworzenia, potrzeba minimalnie 10 osób fizycznych lub 3 prawnych. Warunkiem przystąpienia do spółdzielni jest posiadanie minimum jednego udziału, o ile regulamin nie przewiduje większej ilości.
Straty rekompensowane przez członków, są uzależnione od udziałów jakie posiadają. Spółdzielnia ma trzy rodzaje funduszy: udziałowy, zasobowy i wkładów. Udziałowy jest osiągany z wpłat udziałów członkowskich, zasobowy z wpisowego, a ostatni z wymienionych pochodzi z wkładów płaconych przez członków.
Następnym rodzajem jest spółka jawna, która nie ma osobowości prawnej, ale mająca zdolności prawne. Każdy członek odpowiada za jej zobowiązania swoim majątkiem. Wierzyciel chcąc odzyskać pieniądze przed zajęciem funduszy wspólnika, ma prawo przejąć resztę majątku firmy. Osoba przewodząca spółką, jest wybierana poprzez głosowanie reszty członków, ale nie przysługuje jej za to dodatkowe wynagrodzenie.
Czwartym rodzajem jest spółka cywilna, która także nie posiada osobowości prawnej. Podstawą jej założenia jest złożenie umowy do Urzędu Skarbowego do 14 dni od jej zawarcia. Ze względu na fakt, że osobowość prawną posiadają wspólnicy, na wszelakich dokumentach powinny widnieć ich imiona i nazwiska. Do utworzenia działalności nie jest konieczne wnoszenie wkładów, ale są one jak najbardziej dopuszczalne. Umowa nie musi zawierać podziałów co do przyszłych strat i zysków, jeżeli takowych nie posiada, członkowie dzielą się nimi po równo bez względu od wkładu własnego.
Spółka partnerska, to rodzaj spółki osobowej, w której osoby fizyczne wykonują wolne zawody. Zarówno wspólnik, jak i partner w przypadku nieswojego błędu, nie ponosi odpowiedzialności.
Spółka akcyjna, charakteryzuje się równym podziałem akcji i ma osobowość prawną. Akcjonariusze odpowiadają jedynie za kwotę jaką zainwestowali, a nie za zobowiązania spółki. Aby założyć działalność tego typu potrzeba kapitału w wysokości przynajmniej 100 tysięcy złotych. W spółce istnieje zarząd i rada nadzorcza, a decyzje są podejmowane na walnych zgromadzeniach.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, a jej członkowie nie ponoszą odpowiedzialności za długi wierzycieli. To zadanie należy do zarządu lub spółki, która w takich sytuacjach korzysta ze swojego majątku. Potrzebny kapitał do jej utworzenia to 5 tysięcy złotych.
Istnieje także spółka komandytowa, która pozwala na prowadzenie działalności pod własną nazwą, bez osobowości prawnej. Najważniejszą osobą jest komplementariusz, odpowiadający swoim majątkiem za zobowiązania.
Ostatnią jest spółka komandytowo-akcyjna, która łączy cechy obu rodzajów spółek. Do jej założenia potrzeba 50 tysięcy złotych. Działa ona na podstawie statutu w formie aktu notarialnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here