Studia pedagogiczne w Warszawie.

W trudnym okresie przygotowań do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli rozmowa o przyszłości polskiej oświaty wydaje się być szczególna ważna. Czy dużo młodych ludzi wybierze się na studia pedagogiczne? Czy placówki oświatowe będą mieć wystarczającą ilość specjalistów do nauczania przedmiotowego oraz pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych? Jeśli poziom płac w systemie edukacji nie ulegnie znaczącej i szybkiej poprawie, to szkoły i przedszkola opustoszeją – nauczyciele odejdą na emeryturę, do pracy w innych zawodach. Coraz mniej osób po studiach pedagogicznych już teraz nie podejmuje pracy w szkołach. Przyszłość nie wygląda zbyt optymistycznie.
Tymczasem jeśli chodzi o organizację studiów dla pedagogów i nauczycieli Polska nie musi się niczego wstydzić – przeciwnie, mamy kształcenie wyższe pedagogów prowadzone w oparciu o najwyższe standardy światowe.
Jeśli chodzi o studia pedagogiczne Warszawa ma najwięcej propozycji dla przyszłych pracowników oświaty i instytucji zatrudniających absolwentów studiów pedagogicznych. Kierunki i specjalności pedagogiczne są w Warszawie w ośmiu uczelniach. Spośród nich największą ofertę mają Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej.
Najbardziej popularne kierunki pedagogiczne to: pedagogika ogólna, resocjalizacja, pedagogika specjalna, psychologia, pedagogika małego dziecka, andragogika, socjoterapia, logopedia, oligofrenopedagogika.
Na wszystkich kierunkach pedagogicznych studia prowadzone są na trzech stopniach. I tak stopień najniższy, zwany studiami wyższymi zawodowymi, to licencjat. Aby dostać się na pierwszy rok licencjatu z pedagogiki trzeba dobrze zdać maturę na poziomach rozszerzonych z języka polskiego, biologii, historii, geografii oraz języka obcego nowożytnego.
Na każdym semestrze obok przedmiotów kierunkowych są zajęcia z kilku przedmiotów uzupełniających oraz lektoratów językowych. Studenci mają około 70 procent zajęć praktycznych – część praktyk to coroczne praktyki zawodowe odbywane głównie w placówkach oświatowych.
Po trzech latach studiowania na poziomie licencjatu studenci zobowiązani są do przygotowania i obrony pracy dyplomowej – licencjackiej. Obrona pracy kończy studia – absolwenci mają prawo używać zawodowego tytułu licencjata i mogą podjąć naukę na kolejnym szczeblu edukacji wyższej.
Licencjaci uzupełniają wykształcenie do pełnego podczas studiów dwuletnich magisterskich. Podczas nauki na ostatnim semestrze na zajęciach seminaryjnych studenci przygotowują rozprawę magisterską. Najczęściej prace magisterskie mają charakter badawczy – zadaniem studentów jest dobranie odpowiednich metod i narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań oraz opracowanie ich wyników i opisanie ich w formie pracy dyplomowej. Ostatni egzamin przed nadaniem tytułu magistra to obrona tejże pracy dyplomowej.
Osoby legitymujące się dyplomem magistra mają prawo do podjęcia studiów na ostatnim, trzecim stopniu studiów. Są to studia doktoranckie trwające od dwóch do czterech lat. Ich zwieńczeniem powinno być napisanie pracy naukowej i jej obrona. Doktoranci po obronie otrzymują naukowy tytuł doktora.
Jeśli ktoś chce zmienić specjalizację pedagogiczną albo w ogóle nabyć kwalifikacje, których do tej pory nie posiadał to może tego dokonać za pomocą studiów podyplomowych. Podyplomowe studia pedagogiczne Warszawa ma również na poziomie godnym polecenia. Dzięki studiom podyplomowym trwającym trzy semestry możliwa jest zmiana zatrudnienia na lepsze albo objęcie nowego stanowiska do czego dotychczasowe kwalifikacje były niewystarczające.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here