Środek trwały w firmie

0
1717

Prawidłowe księgowanie składników majątku przedsiębiorstwa jest bardzo ważne ze względu na skutki podatkowe. Należy mieć na uwadze, iż stan ujawniony w księgach powinien zawsze odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Tylko wtedy organy kontroli skarbowej zaakceptują sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty obrachunkowe. Aby było to możliwe, należy stosować jednolite metody wyceny dla wszystkich składników majątku. W tym celu dobrze jest pogrupować poszczególne dobra wchodzące w skład przedsiębiorstwa.

Ustawodawca, konstruując ustawę o rachunkowości, wyszedł naprzeciw tym potrzebom i stworzył pewien model, który zyskał powszechną aprobatę. Zawarty jest on w załączniku numer jeden, który został dołączony do wskazanego aktu prawnego. Model sprawozdania finansowego grupuje poszczególne aktywa i pasywa w kilku grupach o doniosłym znaczeniu dla każdej spółki.

Każda maszyna, urządzenie oraz inne dobra, które nie zostają zużyte w ciągu jednego cyklu produkcyjnego, można zaklasyfikować jako środek trwały. Bardzo ważne jest jednak, iż dotyczy to jedynie przedmiotów, których wartość rynkowa wynosi co najmniej tysiąc pięćset złotych. Ujmuje się je w księgach rachunkowych.

W pierwszej kolejności niezbędne jest określenie ich wartości początkowej. Z uwagi na fakt, iż z upływem czasu stają się one mniej zdatne do umówionego użytku, niezbędna jest ich amortyzacja. W ustawie o rachunkowości wskazane zostały stawki, wedle których amortyzuje się poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa. Należy je ściśle stosować, bowiem nawet najmniejsze odstępstwa od norm mogą być traktowane jako niedozwolona optymalizacja.

Ponadto każda firma, w której znajdują się środki trwałe, powinna prowadzić dodatkową ewidencję, w której ujmuje się takie składniki majątku. Jest to prosty spis, który winien być aktualizowany przy każdym zakupie takiego dobra. W momencie, gdy środki trwałe przestaną być zdatne do użytku, niezbędne będzie ich wykreślenie. Jeżeli nie są one wykorzystywane do prowadzenia bieżącej działalności, należy je zaklasyfikować do innej kategorii.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here